Směrnice a rovnice přímky 2x+8y=66


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 8] a B[9; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.25x+8.25

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+8y-66 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t+1
y = -2t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.25

Směrový úhel přímky: φ = -14°2'10″ = -0.245 rad

X-posunutí: x0 = 33

Y-posunutí: y0 = q = 8.25

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.0037

Délka úsečky AB: |AB| = 8.2462

Vektor: AB = (8; -2)

Normálový vektor: n = (2; 8)

střed úsečky AB: M = [5; 7]

Rovnica osi úsečky: 8x-2y-26 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (9; 6) ;   |OB| = 10.8167
Skalární součin OA .OB = 57
Úhel ∠ AOB = 49°11'6″ = 0.8584 rad