Směrnice a rovnice přímky 5x-8y=10


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 0] a B[10; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.625x-1.25

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-8y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t+2
y = 5t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.625

Směrový úhel přímky: φ = 32°19″ = 0.5586 rad

X-posunutí: x0 = 2

Y-posunutí: y0 = q = -1.25

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.06

Délka úsečky AB: |AB| = 9.434

Vektor: AB = (8; 5)

Normálový vektor: n = (5; -8)

střed úsečky AB: M = [6; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+5y-60.5 = 0


Vektor OA = (2; 0) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (10; 5) ;   |OB| = 11.1803
Skalární součin OA .OB = 20
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad