Směrnice a rovnice přímky 5x-2y=10


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 0] a B[4; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 2.5x-5

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-2y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+2
y = 5t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 2.5

Směrový úhel přímky: φ = 68°11'55″ = 1.1903 rad

X-posunutí: x0 = 2

Y-posunutí: y0 = q = -5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.857

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; 5)

Normálový vektor: n = (5; -2)

střed úsečky AB: M = [3; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+5y-18.5 = 0


Vektor OA = (2; 0) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (4; 5) ;   |OB| = 6.4031
Skalární součin OA .OB = 8
Úhel ∠ AOB = 51°20'25″ = 0.8961 rad