Směrnice a rovnice přímky x+8y=10


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 1] a B[10; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.125x+1.25

Normálový tvar rovnice přímky: x+8y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t+2
y = -t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.125

Směrový úhel přímky: φ = -7°7'30″ = -0.1244 rad

X-posunutí: x0 = 10

Y-posunutí: y0 = q = 1.25

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.2403

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (8; -1)

Normálový vektor: n = (1; 8)

střed úsečky AB: M = [6; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-y-47.5 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (10; 0) ;   |OB| = 10
Skalární součin OA .OB = 20
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad