Směrnice a rovnice přímky 9x-4y=14


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 1] a B[6; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 2.25x-3.5

Normálový tvar rovnice přímky: 9x-4y-14 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+2
y = 9t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 2.25

Směrový úhel přímky: φ = 66°2'15″ = 1.1526 rad

X-posunutí: x0 = 1.5556

Y-posunutí: y0 = q = -3.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.4215

Délka úsečky AB: |AB| = 9.8489

Vektor: AB = (4; 9)

Normálový vektor: n = (9; -4)

střed úsečky AB: M = [4; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+9y-65.5 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (6; 10) ;   |OB| = 11.6619
Skalární součin OA .OB = 22
Úhel ∠ AOB = 32°28'16″ = 0.5667 rad