Směrnice a rovnice přímky 5x+y=20


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 10] a B[3; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -5x+20

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+2
y = -5t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -5

Směrový úhel přímky: φ = -78°41'24″ = -1.3734 rad

X-posunutí: x0 = 4

Y-posunutí: y0 = q = 20

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.9223

Délka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; -5)

Normálový vektor: n = (5; 1)

střed úsečky AB: M = [2.5; 7.5]

Rovnica osi úsečky: x-5y+35 = 0


Vektor OA = (2; 10) ;   |OA| = 10.198
Vektor OB = (3; 5) ;   |OB| = 5.831
Skalární součin OA .OB = 56
Úhel ∠ AOB = 19°39'14″ = 0.343 rad