Směrnice a rovnice přímky 5x+2y=30


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 10] a B[4; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -2.5x+15

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+2y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+2
y = -5t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -2.5

Směrový úhel přímky: φ = -68°11'55″ = -1.1903 rad

X-posunutí: x0 = 6

Y-posunutí: y0 = q = 15

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.5709

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; -5)

Normálový vektor: n = (5; 2)

střed úsečky AB: M = [3; 7.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-5y+31.5 = 0


Vektor OA = (2; 10) ;   |OA| = 10.198
Vektor OB = (4; 5) ;   |OB| = 6.4031
Skalární součin OA .OB = 58
Úhel ∠ AOB = 27°21' = 0.4773 rad