Směrnice a rovnice přímky 7x+4y=54


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 10] a B[6; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.75x+13.5

Normálový tvar rovnice přímky: 7x+4y-54 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+2
y = -7t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.75

Směrový úhel přímky: φ = -60°15'18″ = -1.0517 rad

X-posunutí: x0 = 7.7143

Y-posunutí: y0 = q = 13.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.6979

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (4; -7)

Normálový vektor: n = (7; 4)

střed úsečky AB: M = [4; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-7y+29.5 = 0


Vektor OA = (2; 10) ;   |OA| = 10.198
Vektor OB = (6; 3) ;   |OB| = 6.7082
Skalární součin OA .OB = 42
Úhel ∠ AOB = 52°7'30″ = 0.9098 rad