Směrnice a rovnice přímky 2x+4y=44


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 10] a B[6; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.5x+11

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+4y-44 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+2
y = -2t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.5

Směrový úhel přímky: φ = -26°33'54″ = -0.4636 rad

X-posunutí: x0 = 22

Y-posunutí: y0 = q = 11

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 9.8387

Délka úsečky AB: |AB| = 4.4721

Vektor: AB = (4; -2)

Normálový vektor: n = (2; 4)

střed úsečky AB: M = [4; 9]

Rovnica osi úsečky: 4x-2y+2 = 0


Vektor OA = (2; 10) ;   |OA| = 10.198
Vektor OB = (6; 8) ;   |OB| = 10
Skalární součin OA .OB = 92
Úhel ∠ AOB = 25°33'36″ = 0.4461 rad