Směrnice a rovnice přímky x+3y=8


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 2] a B[5; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.3333x+2.6667

Normálový tvar rovnice přímky: x+3y-8 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+2
y = -t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.3333

Směrový úhel přímky: φ = -18°26'6″ = -0.3218 rad

X-posunutí: x0 = 8

Y-posunutí: y0 = q = 2.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.5298

Délka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; -1)

Normálový vektor: n = (1; 3)

střed úsečky AB: M = [3.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 3x-y-9 = 0


Vektor OA = (2; 2) ;   |OA| = 2.8284
Vektor OB = (5; 1) ;   |OB| = 5.099
Skalární součin OA .OB = 12
Úhel ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad