Směrnice a rovnice přímky 3x+8y=30


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 3] a B[10; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.375x+3.75

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+8y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t+2
y = -3t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.375

Směrový úhel přímky: φ = -20°33'22″ = -0.3588 rad

X-posunutí: x0 = 10

Y-posunutí: y0 = q = 3.75

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.5112

Délka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (8; -3)

Normálový vektor: n = (3; 8)

střed úsečky AB: M = [6; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-3y-43.5 = 0


Vektor OA = (2; 3) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (10; 0) ;   |OB| = 10
Skalární součin OA .OB = 20
Úhel ∠ AOB = 56°18'36″ = 0.9828 rad