Směrnice a rovnice přímky 3x-8y=-18


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 3] a B[10; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.375x+2.25

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-8y+18 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t+2
y = 3t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.375

Směrový úhel přímky: φ = 20°33'22″ = 0.3588 rad

X-posunutí: x0 = -6

Y-posunutí: y0 = q = 2.25

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.1067

Délka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (8; 3)

Normálový vektor: n = (3; -8)

střed úsečky AB: M = [6; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+3y-61.5 = 0


Vektor OA = (2; 3) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (10; 6) ;   |OB| = 11.6619
Skalární součin OA .OB = 38
Úhel ∠ AOB = 25°20'46″ = 0.4424 rad