Směrnice a rovnice přímky 3x+7y=27


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 3] a B[9; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.4286x+3.8571

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+7y-27 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+2
y = -3t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.4286

Směrový úhel přímky: φ = -23°11'55″ = -0.4049 rad

X-posunutí: x0 = 9

Y-posunutí: y0 = q = 3.8571

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.5453

Délka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (7; -3)

Normálový vektor: n = (3; 7)

střed úsečky AB: M = [5.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-3y-34 = 0


Vektor OA = (2; 3) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (9; 0) ;   |OB| = 9
Skalární součin OA .OB = 18
Úhel ∠ AOB = 56°18'36″ = 0.9828 rad