Směrnice a rovnice přímky 6x-8y=-20


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 4] a B[10; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.75x+2.5

Normálový tvar rovnice přímky: 6x-8y+20 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t+2
y = 6t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.75

Směrový úhel přímky: φ = 36°52'12″ = 0.6435 rad

X-posunutí: x0 = -3.3333

Y-posunutí: y0 = q = 2.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2

Délka úsečky AB: |AB| = 10

Vektor: AB = (8; 6)

Normálový vektor: n = (6; -8)

střed úsečky AB: M = [6; 7]

Rovnica osi úsečky: 8x+6y-90 = 0


Vektor OA = (2; 4) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (10; 10) ;   |OB| = 14.1421
Skalární součin OA .OB = 60
Úhel ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad