Směrnice a rovnice přímky 2x-3y=-8


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 4] a B[5; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.6667x+2.6667

Normálový tvar rovnice přímky: 2x-3y+8 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+2
y = 2t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.6667

Směrový úhel přímky: φ = 33°41'24″ = 0.588 rad

X-posunutí: x0 = -4

Y-posunutí: y0 = q = 2.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.2188

Délka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; 2)

Normálový vektor: n = (2; -3)

střed úsečky AB: M = [3.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 3x+2y-20.5 = 0


Vektor OA = (2; 4) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (5; 6) ;   |OB| = 7.8102
Skalární součin OA .OB = 34
Úhel ∠ AOB = 13°14'26″ = 0.2311 rad