Směrnice a rovnice přímky 3x+5y=26


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 4] a B[7; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.6x+5.2

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+5y-26 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+2
y = -3t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.6

Směrový úhel přímky: φ = -30°57'50″ = -0.5404 rad

X-posunutí: x0 = 8.6667

Y-posunutí: y0 = q = 5.2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.459

Délka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; -3)

Normálový vektor: n = (3; 5)

střed úsečky AB: M = [4.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-3y-15 = 0


Vektor OA = (2; 4) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (7; 1) ;   |OB| = 7.0711
Skalární součin OA .OB = 18
Úhel ∠ AOB = 55°18'17″ = 0.9653 rad