Směrnice a rovnice přímky 2x-7y=-24


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 4] a B[9; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.2857x+3.4286

Normálový tvar rovnice přímky: 2x-7y+24 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+2
y = 2t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.2857

Směrový úhel přímky: φ = 15°56'43″ = 0.2783 rad

X-posunutí: x0 = -12

Y-posunutí: y0 = q = 3.4286

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.2967

Délka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (7; 2)

Normálový vektor: n = (2; -7)

střed úsečky AB: M = [5.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 7x+2y-48.5 = 0


Vektor OA = (2; 4) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (9; 6) ;   |OB| = 10.8167
Skalární součin OA .OB = 42
Úhel ∠ AOB = 29°44'42″ = 0.5191 rad