Směrnice a rovnice přímky x+8y=42


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 5] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.125x+5.25

Normálový tvar rovnice přímky: x+8y-42 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t+2
y = -t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.125

Směrový úhel přímky: φ = -7°7'30″ = -0.1244 rad

X-posunutí: x0 = 42

Y-posunutí: y0 = q = 5.25

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.2095

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (8; -1)

Normálový vektor: n = (1; 8)

střed úsečky AB: M = [6; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-y-43.5 = 0


Vektor OA = (2; 5) ;   |OA| = 5.3852
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalární součin OA .OB = 40
Úhel ∠ AOB = 46°23'50″ = 0.8098 rad