Směrnice a rovnice přímky x-8y=-38


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 5] a B[10; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.125x+4.75

Normálový tvar rovnice přímky: x-8y+38 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t+2
y = t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.125

Směrový úhel přímky: φ = 7°7'30″ = 0.1244 rad

X-posunutí: x0 = -38

Y-posunutí: y0 = q = 4.75

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.7133

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (8; 1)

Normálový vektor: n = (1; -8)

střed úsečky AB: M = [6; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+y-53.5 = 0


Vektor OA = (2; 5) ;   |OA| = 5.3852
Vektor OB = (10; 6) ;   |OB| = 11.6619
Skalární součin OA .OB = 50
Úhel ∠ AOB = 37°14'5″ = 0.6499 rad