Směrnice a rovnice přímky 5x+3y=25


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 5] a B[5; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.6667x+8.3333

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+3y-25 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+2
y = -5t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.6667

Směrový úhel přímky: φ = -59°2'10″ = -1.0304 rad

X-posunutí: x0 = 5

Y-posunutí: y0 = q = 8.3333

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.2875

Délka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (3; -5)

Normálový vektor: n = (5; 3)

střed úsečky AB: M = [3.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 3x-5y+2 = 0


Vektor OA = (2; 5) ;   |OA| = 5.3852
Vektor OB = (5; 0) ;   |OB| = 5
Skalární součin OA .OB = 10
Úhel ∠ AOB = 68°11'55″ = 1.1903 rad