Směrnice a rovnice přímky 4x+3y=23


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 5] a B[5; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.3333x+7.6667

Normálový tvar rovnice přímky: 4x+3y-23 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+2
y = -4t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.3333

Směrový úhel přímky: φ = -53°7'48″ = -0.9273 rad

X-posunutí: x0 = 5.75

Y-posunutí: y0 = q = 7.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.6

Délka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; -4)

Normálový vektor: n = (4; 3)

střed úsečky AB: M = [3.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 3x-4y+1.5 = 0


Vektor OA = (2; 5) ;   |OA| = 5.3852
Vektor OB = (5; 1) ;   |OB| = 5.099
Skalární součin OA .OB = 15
Úhel ∠ AOB = 56°53'19″ = 0.9929 rad