Směrnice a rovnice přímky 5x+4y=30


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 5] a B[6; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.25x+7.5

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+4y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+2
y = -5t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.25

Směrový úhel přímky: φ = -51°20'25″ = -0.8961 rad

X-posunutí: x0 = 6

Y-posunutí: y0 = q = 7.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.6852

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (4; -5)

Normálový vektor: n = (5; 4)

střed úsečky AB: M = [4; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-5y-3.5 = 0


Vektor OA = (2; 5) ;   |OA| = 5.3852
Vektor OB = (6; 0) ;   |OB| = 6
Skalární součin OA .OB = 12
Úhel ∠ AOB = 68°11'55″ = 1.1903 rad