Směrnice a rovnice přímky 5x+6y=40


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 5] a B[8; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.8333x+6.6667

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+6y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+2
y = -5t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.8333

Směrový úhel přímky: φ = -39°48'20″ = -0.6947 rad

X-posunutí: x0 = 8

Y-posunutí: y0 = q = 6.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.1215

Délka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; -5)

Normálový vektor: n = (5; 6)

střed úsečky AB: M = [5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-5y-17.5 = 0


Vektor OA = (2; 5) ;   |OA| = 5.3852
Vektor OB = (8; 0) ;   |OB| = 8
Skalární součin OA .OB = 16
Úhel ∠ AOB = 68°11'55″ = 1.1903 rad