Směrnice a rovnice přímky 6x+y=18


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 6] a B[3; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -6x+18

Normálový tvar rovnice přímky: 6x+y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+2
y = -6t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -6

Směrový úhel přímky: φ = -80°32'16″ = -1.4056 rad

X-posunutí: x0 = 3

Y-posunutí: y0 = q = 18

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.9592

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; -6)

Normálový vektor: n = (6; 1)

střed úsečky AB: M = [2.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x-6y+15.5 = 0


Vektor OA = (2; 6) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (3; 0) ;   |OB| = 3
Skalární součin OA .OB = 6
Úhel ∠ AOB = 71°33'54″ = 1.249 rad