Směrnice a rovnice přímky 5x+y=16


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 6] a B[3; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -5x+16

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+2
y = -5t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -5

Směrový úhel přímky: φ = -78°41'24″ = -1.3734 rad

X-posunutí: x0 = 3.2

Y-posunutí: y0 = q = 16

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.1379

Délka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; -5)

Normálový vektor: n = (5; 1)

střed úsečky AB: M = [2.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: x-5y+15 = 0


Vektor OA = (2; 6) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (3; 1) ;   |OB| = 3.1623
Skalární součin OA .OB = 12
Úhel ∠ AOB = 53°7'48″ = 0.9273 rad