Směrnice a rovnice přímky 3x+y=12


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 6] a B[3; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -3x+12

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+y-12 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+2
y = -3t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -3

Směrový úhel přímky: φ = -71°33'54″ = -1.249 rad

X-posunutí: x0 = 4

Y-posunutí: y0 = q = 12

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.7947

Délka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (1; -3)

Normálový vektor: n = (3; 1)

střed úsečky AB: M = [2.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: x-3y+11 = 0


Vektor OA = (2; 6) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (3; 3) ;   |OB| = 4.2426
Skalární součin OA .OB = 24
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad