Směrnice a rovnice přímky 5x+2y=22


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 6] a B[4; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -2.5x+11

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+2y-22 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+2
y = -5t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -2.5

Směrový úhel přímky: φ = -68°11'55″ = -1.1903 rad

X-posunutí: x0 = 4.4

Y-posunutí: y0 = q = 11

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.0853

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; -5)

Normálový vektor: n = (5; 2)

střed úsečky AB: M = [3; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-5y+11.5 = 0


Vektor OA = (2; 6) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (4; 1) ;   |OB| = 4.1231
Skalární součin OA .OB = 14
Úhel ∠ AOB = 57°31'44″ = 1.0041 rad