Směrnice a rovnice přímky 2x+5y=34


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 6] a B[7; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.4x+6.8

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+5y-34 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+2
y = -2t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.4

Směrový úhel přímky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutí: x0 = 17

Y-posunutí: y0 = q = 6.8

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.3136

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

střed úsečky AB: M = [4.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-12.5 = 0


Vektor OA = (2; 6) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (7; 4) ;   |OB| = 8.0623
Skalární součin OA .OB = 38
Úhel ∠ AOB = 41°49'13″ = 0.7299 rad