Směrnice a rovnice přímky 4x-7y=-34


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 6] a B[9; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.5714x+4.8571

Normálový tvar rovnice přímky: 4x-7y+34 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+2
y = 4t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.5714

Směrový úhel přímky: φ = 29°44'42″ = 0.5191 rad

X-posunutí: x0 = -8.5

Y-posunutí: y0 = q = 4.8571

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.2172

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (7; 4)

Normálový vektor: n = (4; -7)

střed úsečky AB: M = [5.5; 8]

Rovnica osi úsečky: 7x+4y-70.5 = 0


Vektor OA = (2; 6) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (9; 10) ;   |OB| = 13.4536
Skalární součin OA .OB = 78
Úhel ∠ AOB = 23°33'8″ = 0.4111 rad