Směrnice a rovnice přímky 6x+y=20


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 8] a B[3; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -6x+20

Normálový tvar rovnice přímky: 6x+y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+2
y = -6t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -6

Směrový úhel přímky: φ = -80°32'16″ = -1.4056 rad

X-posunutí: x0 = 3.3333

Y-posunutí: y0 = q = 20

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.288

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; -6)

Normálový vektor: n = (6; 1)

střed úsečky AB: M = [2.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x-6y+27.5 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (3; 2) ;   |OB| = 3.6056
Skalární součin OA .OB = 22
Úhel ∠ AOB = 42°16'25″ = 0.7378 rad