Směrnice a rovnice přímky 5x+y=18


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 8] a B[3; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -5x+18

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+2
y = -5t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -5

Směrový úhel přímky: φ = -78°41'24″ = -1.3734 rad

X-posunutí: x0 = 3.6

Y-posunutí: y0 = q = 18

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.5301

Délka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; -5)

Normálový vektor: n = (5; 1)

střed úsečky AB: M = [2.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x-5y+25 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (3; 3) ;   |OB| = 4.2426
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 30°57'50″ = 0.5404 rad