Směrnice a rovnice přímky 7x+2y=30


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 8] a B[4; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -3.5x+15

Normálový tvar rovnice přímky: 7x+2y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+2
y = -7t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -3.5

Směrový úhel přímky: φ = -74°3'17″ = -1.2925 rad

X-posunutí: x0 = 4.2857

Y-posunutí: y0 = q = 15

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.1208

Délka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (2; -7)

Normálový vektor: n = (7; 2)

střed úsečky AB: M = [3; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-7y+25.5 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (4; 1) ;   |OB| = 4.1231
Skalární součin OA .OB = 16
Úhel ∠ AOB = 61°55'39″ = 1.0808 rad