Směrnice a rovnice přímky 8x+3y=40


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 8] a B[5; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -2.6667x+13.3333

Normálový tvar rovnice přímky: 8x+3y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+2
y = -8t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -2.6667

Směrový úhel přímky: φ = -69°26'38″ = -1.212 rad

X-posunutí: x0 = 5

Y-posunutí: y0 = q = 13.3333

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.6816

Délka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (3; -8)

Normálový vektor: n = (8; 3)

střed úsečky AB: M = [3.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 3x-8y+21.5 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (5; 0) ;   |OB| = 5
Skalární součin OA .OB = 10
Úhel ∠ AOB = 75°57'50″ = 1.3258 rad