Směrnice a rovnice přímky 2x+3y=28


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 8] a B[5; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.6667x+9.3333

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+3y-28 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+2
y = -2t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.6667

Směrový úhel přímky: φ = -33°41'24″ = -0.588 rad

X-posunutí: x0 = 14

Y-posunutí: y0 = q = 9.3333

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.7658

Délka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; -2)

Normálový vektor: n = (2; 3)

střed úsečky AB: M = [3.5; 7]

Rovnica osi úsečky: 3x-2y+3.5 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (5; 6) ;   |OB| = 7.8102
Skalární součin OA .OB = 58
Úhel ∠ AOB = 25°46'10″ = 0.4498 rad