Směrnice a rovnice přímky 3x+4y=38


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 8] a B[6; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.75x+9.5

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+4y-38 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+2
y = -3t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.75

Směrový úhel přímky: φ = -36°52'12″ = -0.6435 rad

X-posunutí: x0 = 12.6667

Y-posunutí: y0 = q = 9.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.6

Délka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; -3)

Normálový vektor: n = (3; 4)

střed úsečky AB: M = [4; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-3y+3.5 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (6; 5) ;   |OB| = 7.8102
Skalární součin OA .OB = 52
Úhel ∠ AOB = 36°9'29″ = 0.6311 rad