Směrnice a rovnice přímky 2x+4y=36


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 8] a B[6; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.5x+9

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+4y-36 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+2
y = -2t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.5

Směrový úhel přímky: φ = -26°33'54″ = -0.4636 rad

X-posunutí: x0 = 18

Y-posunutí: y0 = q = 9

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.0498

Délka úsečky AB: |AB| = 4.4721

Vektor: AB = (4; -2)

Normálový vektor: n = (2; 4)

střed úsečky AB: M = [4; 7]

Rovnica osi úsečky: 4x-2y-2 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (6; 6) ;   |OB| = 8.4853
Skalární součin OA .OB = 60
Úhel ∠ AOB = 30°57'50″ = 0.5404 rad