Směrnice a rovnice přímky 2x-5y=-36


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 8] a B[7; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.4x+7.2

Normálový tvar rovnice přímky: 2x-5y+36 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+2
y = 2t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.4

Směrový úhel přímky: φ = 21°48'5″ = 0.3805 rad

X-posunutí: x0 = -18

Y-posunutí: y0 = q = 7.2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.685

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; 2)

Normálový vektor: n = (2; -5)

střed úsečky AB: M = [4.5; 9]

Rovnica osi úsečky: 5x+2y-40.5 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (7; 10) ;   |OB| = 12.2066
Skalární součin OA .OB = 94
Úhel ∠ AOB = 20°57'21″ = 0.3657 rad