Směrnice a rovnice přímky 5x-7y=15


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 0] a B[10; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.7143x-2.1429

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-7y-15 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+3
y = 5t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.7143

Směrový úhel přímky: φ = 35°32'16″ = 0.6202 rad

X-posunutí: x0 = 3

Y-posunutí: y0 = q = -2.1429

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.7437

Délka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (7; 5)

Normálový vektor: n = (5; -7)

střed úsečky AB: M = [6.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+5y-58 = 0


Vektor OA = (3; 0) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (10; 5) ;   |OB| = 11.1803
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad