Směrnice a rovnice přímky 3x-2y=9


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 0] a B[5; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.5x-4.5

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-2y-9 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+3
y = 3t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.5

Směrový úhel přímky: φ = 56°18'36″ = 0.9828 rad

X-posunutí: x0 = 3

Y-posunutí: y0 = q = -4.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.4962

Délka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; 3)

Normálový vektor: n = (3; -2)

střed úsečky AB: M = [4; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+3y-12.5 = 0


Vektor OA = (3; 0) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (5; 3) ;   |OB| = 5.831
Skalární součin OA .OB = 15
Úhel ∠ AOB = 30°57'50″ = 0.5404 rad