Směrnice a rovnice přímky 8x-5y=24


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 0] a B[8; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.6x-4.8

Normálový tvar rovnice přímky: 8x-5y-24 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+3
y = 8t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.6

Směrový úhel přímky: φ = 57°59'41″ = 1.0122 rad

X-posunutí: x0 = 3

Y-posunutí: y0 = q = -4.8

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.544

Délka úsečky AB: |AB| = 9.434

Vektor: AB = (5; 8)

Normálový vektor: n = (8; -5)

střed úsečky AB: M = [5.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 5x+8y-59.5 = 0


Vektor OA = (3; 0) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (8; 8) ;   |OB| = 11.3137
Skalární součin OA .OB = 24
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad