Směrnice a rovnice přímky 9x-7y=20


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 1] a B[10; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.2857x-2.8571

Normálový tvar rovnice přímky: 9x-7y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+3
y = 9t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.2857

Směrový úhel přímky: φ = 52°7'30″ = 0.9098 rad

X-posunutí: x0 = 2.2222

Y-posunutí: y0 = q = -2.8571

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.7541

Délka úsečky AB: |AB| = 11.4018

Vektor: AB = (7; 9)

Normálový vektor: n = (9; -7)

střed úsečky AB: M = [6.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+9y-95 = 0


Vektor OA = (3; 1) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (10; 10) ;   |OB| = 14.1421
Skalární součin OA .OB = 40
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad