Směrnice a rovnice přímky 5x-7y=8


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 1] a B[10; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.7143x-1.1429

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-7y-8 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+3
y = 5t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.7143

Směrový úhel přímky: φ = 35°32'16″ = 0.6202 rad

X-posunutí: x0 = 1.6

Y-posunutí: y0 = q = -1.1429

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.93

Délka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (7; 5)

Normálový vektor: n = (5; -7)

střed úsečky AB: M = [6.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+5y-63 = 0


Vektor OA = (3; 1) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (10; 6) ;   |OB| = 11.6619
Skalární součin OA .OB = 36
Úhel ∠ AOB = 12°31'44″ = 0.2187 rad