Směrnice a rovnice přímky 10x+3y=60


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 10] a B[6; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -3.3333x+20

Normálový tvar rovnice přímky: 10x+3y-60 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+3
y = -10t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -3.3333

Směrový úhel přímky: φ = -73°18'3″ = -1.2793 rad

X-posunutí: x0 = 6

Y-posunutí: y0 = q = 20

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.747

Délka úsečky AB: |AB| = 10.4403

Vektor: AB = (3; -10)

Normálový vektor: n = (10; 3)

střed úsečky AB: M = [4.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 3x-10y+36.5 = 0


Vektor OA = (3; 10) ;   |OA| = 10.4403
Vektor OB = (6; 0) ;   |OB| = 6
Skalární součin OA .OB = 18
Úhel ∠ AOB = 73°18'3″ = 1.2793 rad