Směrnice a rovnice přímky 2x+6y=66


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 10] a B[9; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.3333x+11

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+6y-66 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+3
y = -2t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.3333

Směrový úhel přímky: φ = -18°26'6″ = -0.3218 rad

X-posunutí: x0 = 33

Y-posunutí: y0 = q = 11

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 10.4355

Délka úsečky AB: |AB| = 6.3246

Vektor: AB = (6; -2)

Normálový vektor: n = (2; 6)

střed úsečky AB: M = [6; 9]

Rovnica osi úsečky: 6x-2y-18 = 0


Vektor OA = (3; 10) ;   |OA| = 10.4403
Vektor OB = (9; 8) ;   |OB| = 12.0416
Skalární součin OA .OB = 107
Úhel ∠ AOB = 31°40'2″ = 0.5527 rad