Směrnice a rovnice přímky 2x+7y=20


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 2] a B[10; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.2857x+2.8571

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+7y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+3
y = -2t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.2857

Směrový úhel přímky: φ = -15°56'43″ = -0.2783 rad

X-posunutí: x0 = 10

Y-posunutí: y0 = q = 2.8571

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.7472

Délka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (7; -2)

Normálový vektor: n = (2; 7)

střed úsečky AB: M = [6.5; 1]

Rovnica osi úsečky: 7x-2y-43.5 = 0


Vektor OA = (3; 2) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (10; 0) ;   |OB| = 10
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad