Směrnice a rovnice přímky 8x-3y=18


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 2] a B[6; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 2.6667x-6

Normálový tvar rovnice přímky: 8x-3y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+3
y = 8t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 2.6667

Směrový úhel přímky: φ = 69°26'38″ = 1.212 rad

X-posunutí: x0 = 2.25

Y-posunutí: y0 = q = -6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.1067

Délka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (3; 8)

Normálový vektor: n = (8; -3)

střed úsečky AB: M = [4.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 3x+8y-61.5 = 0


Vektor OA = (3; 2) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (6; 10) ;   |OB| = 11.6619
Skalární součin OA .OB = 38
Úhel ∠ AOB = 25°20'46″ = 0.4424 rad