Směrnice a rovnice přímky 2x+5y=16


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 2] a B[8; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.4x+3.2

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+5y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+3
y = -2t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.4

Směrový úhel přímky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutí: x0 = 8

Y-posunutí: y0 = q = 3.2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.9711

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

střed úsečky AB: M = [5.5; 1]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-25.5 = 0


Vektor OA = (3; 2) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (8; 0) ;   |OB| = 8
Skalární součin OA .OB = 24
Úhel ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad