Směrnice a rovnice přímky 8x-5y=14


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 2] a B[8; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.6x-2.8

Normálový tvar rovnice přímky: 8x-5y-14 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+3
y = 8t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.6

Směrový úhel přímky: φ = 57°59'41″ = 1.0122 rad

X-posunutí: x0 = 1.75

Y-posunutí: y0 = q = -2.8

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.484

Délka úsečky AB: |AB| = 9.434

Vektor: AB = (5; 8)

Normálový vektor: n = (8; -5)

střed úsečky AB: M = [5.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 5x+8y-75.5 = 0


Vektor OA = (3; 2) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (8; 10) ;   |OB| = 12.8062
Skalární součin OA .OB = 44
Úhel ∠ AOB = 17°39' = 0.3081 rad