Směrnice a rovnice přímky x+5y=18


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 3] a B[8; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.2x+3.6

Normálový tvar rovnice přímky: x+5y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+3
y = -t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.2

Směrový úhel přímky: φ = -11°18'36″ = -0.1974 rad

X-posunutí: x0 = 18

Y-posunutí: y0 = q = 3.6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.5301

Délka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; -1)

Normálový vektor: n = (1; 5)

střed úsečky AB: M = [5.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-y-25 = 0


Vektor OA = (3; 3) ;   |OA| = 4.2426
Vektor OB = (8; 2) ;   |OB| = 8.2462
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 30°57'50″ = 0.5404 rad