Směrnice a rovnice přímky 2x-7y=-22


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 4] a B[10; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.2857x+3.1429

Normálový tvar rovnice přímky: 2x-7y+22 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+3
y = 2t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.2857

Směrový úhel přímky: φ = 15°56'43″ = 0.2783 rad

X-posunutí: x0 = -11

Y-posunutí: y0 = q = 3.1429

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.0219

Délka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (7; 2)

Normálový vektor: n = (2; -7)

střed úsečky AB: M = [6.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 7x+2y-55.5 = 0


Vektor OA = (3; 4) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (10; 6) ;   |OB| = 11.6619
Skalární součin OA .OB = 54
Úhel ∠ AOB = 22°9'59″ = 0.3869 rad